• Politia de Frontiera - Sindicatul National al Politistilor "Onoare si Respect"
  • Politist - Politia Romana - Sindicatul National al Politistilor "Onoare si Respect"
  • Lunetist - Politia Romana - Sindicatul National al Politistilor "Onoare si Respect"
  • Politia Rutiera - Sindicatul National al Politistilor "Onoare si Respect"
  • Elicopter - Politia Romana - Sindicatul National al Politistilor "Onoare si Respect"
  • Motociclist - Politia Rutiera - Sindicatul National al Politistilor "Onoare si Respect"
  • SIAS - Politia Romana - Sindicatul National al Politistilor "Onoare si Respect"
  • Salupa a Politiei de Frontiera - Sindicatul National al Politistilor "Onoare si Respect"
  • Politia Romana - Serviciul Criminalistica - Sindicatul National al Politistilor "Onoare si Respect"
  • Politia Romana - Sindicatul National al Politistilor "Onoare si Respect"
  • Parada rutiera - Politia Romana - Sindicatul National al Politistilor "Onoare si Respect"

Regulament de Organizare si Functionare

REGULAMENT DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE AL
SINDICATULUI NAȚIONAL AL POLIȚISTILOR “ONOARE ȘI RESPECT”
DIN  MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

I. Dispoziții generale

I.1 Prezentul Regulament (denumit în continuare ROF) stabilește modul de funcționare și organizare al Sindicatului Național al Polițiștilor “Onoare și Respect” din Ministerul Afacerilor Interne în conformitate cu prevederile statutare, a actelor normative în vigoare precum și a prevederilor prezentului regulament.

I.2 Regulamentul de Organizare și Funcționare a SNPOR – MAI reprezinta totalitatea regulilor ce guvernează și gestionează activitatea sindicală, structura sindicală și organizatorică a SNPOR – MAI, drepturile și obligațiile, modul de desfășurare a activității organelor sale de conducere, organizarea și desfășurarea alegerilor generale, organizarea și funcționarea Comisiei de Cenzori.

II. Structura SNPOR – MAI

II.1 Componentele structurii organizatorice a SNPOR – MAI sunt constituite in conformitate cu obiectivele pe care acesta si le-a propus fiind organizate în Birouri Teritoriale, cu un minim de 100 de membrii după cum urmează:
1) la nivelul MAI – Aparat Central, va cuprinde membrii  de la nivelul structurii politie, inclusiv la nivel de direcții generale, direcții, agenții din subordinea MAI;
2) la nivelul IGPR – IGPF – Aparat Central;
3) la nivelul DGPMB – în cadrul structurilor centrale, în cadrul fiecărui sector și Brigăzii Poliției Rutiere;
4) la nivelul Inspectoratelor de Poliție Județene cuprinzând membrii aparținând tuturor structurilor inspectoratelor, inclusiv membrii din randul angajaților unităților subordonate MAI, prevăzute la lit. a;

II.2 Birourile Teritoriale ale SNPOR – MAI sunt entități fără personalitate juridică, acestea reprezentând sindicatul în relația cu terții și în fața instanțelor de judecată, conform prevederilor statutare.

II.3 Structura Birourilor Teritoriale este următoarea:
1) Reprezentanții Biroului Teritorial – format din:
– Președintele Biroului Teritorial;
– Vicepreledintele Biroului Teritorial;
– Membrii de sindicat ai Biroului Teritorial;
2) Adunarea Generală a Biroului Teritorial, formată din reprezentanți desemnați pe baza normei de reprezentativitate de 1:10 din totalitatea membrilor arondați Biroului Teritorial;

III. Conducerea SNPOR – MAI

III.1 Organele de conducere sunt structurate în două categorii distincte şi anume:
1) Organe decizionale;
– Congresul;
– Conferinţa Naţională;
– Adunarea Generală Teritorială (AGT);
2) Organe executive:
– Biroul Executiv Central (BEC);
– Biroul Executiv Teritorial (BET); 

III.2 Congresul:
– reprezintă organul suprem de conducere al sindicatului SNPOR – MAI, ce se întrunește o data la 5 ani ce adoptă hotărâri pe termen lung;
– congresul are următoarele atribuții:
1) aprobă şi modifică statutul sindicatului;
2) alege membrii BEC şi ai Comisiei de cenzori;
3) stabileşte politica internă şi strategia de acţiune sindicală pe termen lung a SNPOR – MAI şi adoptă rezoluţii în acest sens;
4) aprobă Regulamentele de organizare şi desfăşurare ale organelor de conducere decizionale şi executive ale SNPOR – MAI;
5) analizează şi aprobă raportul de activitate al BEC şi Comisiei de Cenzori;
6) validează execuţia bugetară pe perioada mandatului;
7) stabileşte cuantumul cotizaţiei;
8) deliberează şi decide cu privire la toate problemele prezentate de delegaţii participanţi la Congres;
– organizarea și desfășurarea ședinței Congresului se va face prin regulament propriu;

III.3 Conferința Națională:
– este organul decizional dintre 2 congrese și are loc odată pe an, cu excepția anului în care are loc congresul, iar modul de organizare și desfășurare a acesteia este prevăzut în regulament propriu;
– Conferința Națională are următoarele atribuții:
1) analizează activitatea BEC supunând votului deciziile și hotărârile luate de acesta în urma prezentării unui raport de activitate anual;
2) adoptă bugetul de venituri și cheltuieli și aprobă execuția bugetară anuală;
3) stabileşte drepturile salariale şi de natură salarială ale membrilor BEC. În acest scop, BEC va întocmi anual note de fundamentare şi va prezenta hotărârile luate în acest sens pe parcursul anului executat;
4) aprobă Regulamentele de organizare şi desfăşurare ale organelor de conducere decizionale şi executive ale SNPOR – MAI, cu excepţia Regulamentului de organizare şi desfăşurare a Congresului;
5) aprobă şi modifică fişele funcţiilor membrilor BEC, normele privind acordarea asistenţei juridice, tipurile şi categoriile de cheltuieli din fondurile organizaţiei sindicale;
6) stabileşte strategia sindicală pe termen mediu şi ia hotărâri privind modalităţile de acţiune;
7) în funcţie de evoluţia organizatorică a sindicatului şi schimbările legislative, poate modifica, prin hotărâre motivată, statutul, cuantumul cotizaţiei, precum şi regulamentele date în competenţa de aprobare a Congresului;
8) poate convoca Congresul Extraordinar;
9) deliberează şi decide cu privire la toate problemele prezentate de delegaţii participanţi;
10) Conferinţa Naţională poate revoca şi înlocui membrul BEC care refuză să se supună statutului SNPOR – MAI şi regulamentelor de organizare şi funcţionare şi se situează, prin activitatea lui, în opoziţie cu hotărârile Congresului, Conferintei Naţionale. Membrul ales continuă mandatul predecesorului până la următorul Congres.
11) în cazul vacantării unei funcţii în cadrul BEC pe perioada de valabilitate a mandatului, Conferinţa Naţională alege prin vot secret un nou membru, conform prevederilor Regulamentului de organizare si desfăşurare al Congresului.

IV. Adunarea Generală Teritorială – AGT

– Adunarea Generală Teritorială  este organul decizional al Biroului Teritorial, ce reuneşte membrii fiecărei organizaţii teritoriale a SNPOR – MAI;
– Adunarea Generală Teritorială. se poate convoca şi prin delegaţi, cu normă de reprezentare de 1/10 membri;
– Adunarea Generală Teritorială se convoacă, de regulă, semestrial (adunări ordinare) sau ori de câte ori este nevoie (adunări extraordinare), este legal constituită în prezenţa a jumătate plus unu din numărul membrilor săi sau a delegaţilor, conform alin. (2), şi adoptă hotărâri cu majoritatea simplă a voturilor valabil exprimate a celor prezenţi;
– Organizarea si desfășurarea Adunării Generale Teritoriale este prevazuta prin regulament propriu;

IV.1 Adunarea Generală Teritorială are următoarele atribuţii:
1) adoptă măsuri de natură organizatorică;
2) dezbate probleme de interes sindical, în conformitate cu prevederile statutului şi a legilor în vigoare;
3) aprobă raportul de activitate și descărcarea de gestiune a cheltuielilor efectuate de către BET la încheierea mandatului;
4) alege şi revocă membrii BET;
5) aprobă programele parteneriale cu alte sindicate, organizaţii sau instituţii;
6) dezbate şi propune orice problemă de interes local sau general în folosul membrilor de sindicat.
7) pentru buna funcţionare a organizaţiei şi reprezentare a membrilor, poate aproba suspendarea din activitatea profesională a unui membru din conducerea BET şi retribuirea acestuia numai dacă fondurile Biroului teritorial sunt suficiente;
8) îndeplineşte orice alte atribuţii care rezultă din statut şi din calitatea de organ de conducere al sindicatului;

V. Biroul Executiv Central

1) Biroul Executiv Central este organul executiv al sindicatului, format din 5 membri, după cum urmează: preşedinte, trei vicepreşedinţi şi secretar general;
2) alegerea membrilor BEC se face de către Congres, Congresul Extraordinar și Conferința Națională în condițiile prezentului statut;
3) pentru BEC pot candida membrii în exerciţiu şi membrii care sunt aleşi în organele de conducere în cadrul Birourilor teritoriale, care sunt membri SNPOR de cel puţin 1 an neîntrerupt şi au achitat cotizaţia la zi;
4) BEC se întruneşte, de regulă, săptămânal;
5) ședinţa BEC este statutară dacă sunt prezenţi minim 3 membri, iar hotărârile se iau cu majoritatea simplă a voturilor. După fiecare şedinţă a BEC, secretarul va întocmi procesul verbal care va fi semnat de membrii participanți. Prin grija secretarului general, ordinea de zi şi hotărârile luate se comunică în termen de 5 zile către birourile teritoriale;
6) atribuţiile membrilor BEC vor fi stabilite prin fişele funcțiilor, aprobate de Conferinţa Naţională;
7) durata mandatului este de 5 ani de la data Congresului, când au loc alegeri generale;
8) prin excepţie, durata mandatului membrilor aleşi pentru funcţiile rămase vacante în perioada dintre două Congrese, este până la data viitoarelor alegeri generale;
9) la terminarea mandatului membrii BEC pot candida pe funcţiile pe care le ocupă, dacă nu optează pentru alte funcţii;

V.1 Atribuțiile Biroului Executiv Central sunt:
1) reprezintă SNPOR în relaţiile cu terţii, având obligaţia să apere interesele sindicatului;
2) veghează la respectarea statutului şi regulamentelor sindicatului;
3) duce la îndeplinire hotărârile Congresului, Conferinţei Naţionale;
4) aprobă înfiinţarea Birourilor teritoriale şi a structurii acestora;
5) validează rezultatul alegerilor pentru funcţiile din BET, emiţând hotărâri în acest sens;
6) emite instrucţiuni corespunzătoare desfăşurării activităţii, acordă sprijin şi îndrumă Birourile teritoriale;
7) reprezintă interesele membrilor în faţa autorităţilor interne şi internaţionale;
8) aprobă încheierea contractelor de asistenţă juridică (angajare avocaţi) pentru membrii de sindicat din structurile unde nu sunt constituite Birouri teritoriale sau unde mandatul membrilor BET este expirat;
9) editează publicaţii, broşuri sau alte documente de informare conform hotărârilor organelor decizionale ale sindicatului;
10) emite reglementări şi instrucţiuni, care vor fi supuse validării organelor decizionale;
11) prezintă spre aprobare organelor decizionale ale SNPOR ştatul de funcţii şi notele de fundamentare pentru încadrarea de personal, întocmeşte fişele posturilor şi analizează activitatea desfăşurată de personalul încadrat;
12) negociază drepturile salariale ale personalului încadrat;
13) coordonează, îndrumă şi evaluează activitatea angajaţilor SNPOR;
14) elaborează ordinea de zi a Consiliului General şi a Conferinţei Naţionale, în funcţie de propunerile Birourilor Teritoriale;
15) execută politica financiară a organizaţiei şi adoptă hotărâri privind acordarea unor indemnizaţii şi efectuarea cheltuielilor necesare funcţionării BEC şi a sindicatului, cu obligaţia de a prezenta aceste hotărâri organelor de decizie ale SNPOR;
16) prezintă raportul de activitate şi cheltuielile efectuate, organelor decizionale ale SNPOR;
17) desemnează delegaţi în comisiile de dialog social, precum şi în oricare alte forumuri în care se dezbat probleme în legătură cu activitatea profesională, drepturile şi obligaţiile poliţiştilor şi personalului contractual;
18) stabileşte programul conferinţelor de presă, modul comunicare şi persoanele care vor reprezenta SNPOR în relaţia cu mass-media;
19) aprobă motivat deplasarea în străinătate, în interesul SNPOR, a reprezentanţilor sindicatului, şi acordarea diurnelor, cu decontarea cheltuielilor respective în limita bugetului de venituri şi cheltuieli al SNPOR, cu obligaţia de a prezenta aceste hotărâri organelor decizionale;

VI. Birourile Executive Teritoriale

1) BET este organul executiv al organizaţiei teritoriale, format din preşedinte, vicepreşedinte, secretar şi delegaţi sindicali. Numărul membrilor BET trebuie să fie impar;
2) Durata mandatului BET este de 5 ani;
3) Prin excepţie, durata mandatului membrilor aleşi pe funcţiile rămase vacante în perioada de după alegerile generale, este până la data viitoarelor alegeri generale;
4) În cadrul BET pot fi aleşi doar membri care provin din structurile unde este constituit Biroul teritorial, au achitat cotizaţia la zi şi sunt membri de cel puţin 1 an neîntrerupt (cu excepţia Birourilor teritoriale nou înfiinţate), în conformitate cu statutul sindicatului;
5) Membrii BET vor fi aleşi prin vot secret sau vot deschis în situaţia în care, pentru o funcţie există doar o singură candidatură;
6) Dacă un membru al BET demisionează sau este revocat din funcţie, alegerea altui membru are loc la următoarea AGT. În această situaţie, interimatul va fi asigurat de către ceilalți membri ai BET;
7) Rezultatul alegerilor pentru BET va fi validat de către BEC;
8) Hotărârile BET se adoptă cu majoritate simplă de voturi;
9) La terminarea mandatului membrii BET pot candida pe funcţiile pe care le ocupă, dacă nu optează pentru altă funcţie;

VI.1 Biroul Executiv Teritorial are următoarele atribuții:
1) conduce organizaţia teritorială conform statutului, hotărârilor şi rezoluţiilor Congresului, Conferinţei Naţionale, BEC şi AGT;
2) reprezintă SNPOR în raporturile cu terţii, în plan teritorial, precum şi în faţa instanţelor de judecată;
3) susţine activitatea sindicală şi coordonează membrii după strategia organelor decizionale de conducere ale sindicatului, pentru îndeplinirea scopurilor şi obiectivelor SNPOR, asigurând un cadru de lucru corespunzător;
4) înregistrează şi ţine evidenţa membrilor de sindicat la nivelul organizaţiei teritoriale;
5) pregăteşte şi consiliază membrii de sindicat;
6) duce la îndeplinire hotărârile Congresului, Conferinţei Naţionale şi ale BEC;
7) organizează şi coordonează activităţile de pregătire, formare şi specializare a membrilor de sindicat;
8) in limita bugetului, adoptă hotărâri privind cheltuielile necesare funcţionării Biroului teritorial, precum şi alte cheltuieli ocazionate de evenimente organizate de către Biroul teritorial, întocmind procese-verbale de şedinţă;
9) convoacă Adunările generale teritoriale;
10) promovează activităţi sindicale, în colaborare cu alte sindicate, prin negociere, conform strategiei elaborate de organele de conducere ale SNPOR;
11) desfăşoară activităţile de trezorerie şi decontarea cu trezoreria centrală a SNPOR;
12) analizează şi propune BEC declanşarea unor forme legale de protest pe plan local;
13) aprobă încheierea contractelor de asistență juridică (angajare avocaţi) pentru membrii de sindicat, după normele metodologice aprobate de către organele de decizie ale sindicatului;
14) prezintă raportul de activitate şi cheltuielile efectuate, la finalul mandatului; la data alegerilor, membrii BET care nu au mai fost aleşi, sunt obligaţi să predea celor aleşi toate documentele şi ştampila organizaţiei teritoriale, bunurile mobile şi imobile, proprietatea sindicatului, avute în folosinţă pe perioada mandatului;
– modul de convocare, desfăşurare, reprezentare și adoptare a hotărârilor AGT şi ale BET se vor stabili prin Regulamentul de organizare și funcționare a Adunării Generale Teritoriale şi a Biroului Executiv Teritorial.

VII. Președintele

VII.1 Președintele sindicatului reprezintă SNPOR, asigurând conducerea executivă la nivel național, având rol alături de ceilalți membrii ai BEC, în elaborarea tuturor actelor si activităților necesare mentinerii  unei bune organizări și funcționări a organizației.

VII.2 Președintele are următoarele atribuții:
1) reprezintă interesele membrilor sindicatului în toate împrejurările;
2) urmărește și impune respecatrea statutului;
3) asigură aplicarea rezoluțiilor Congresului, hotărârilor Conferinței Naționale ale Sindicatului și a deciziilor BEC;
4) coordoneaza activitatea de elaborare a proiectelor de politici si strategii ale sindicatului;
5) reprezintă sindicatul în problemele generale în relația cu Inspectoratul General al Poliției Române, Inspectoratul General al Poliției de Frontieră, Ministerul Afacerilor Interne și orice alte instituții sau autorități publice;
6) reprezintă persoana juridică a organizației în contractele individuale de muncă încheiate cu angajații sindicatului și în contractele de colaborare;
7) deleagă competențe potrivit statutului;
8) prezidează lucrările Congresului, Conferinței Naționale a sindicatului și BEC;
9) este ordonator principal de credit și dispune efectuarea cheltuielilor stabilite în bugetul anual de venituri și cheltuieli;
10) angajează personal necesar funcționării organizației, stabilește atribuțiunile acestuia și le supune validării în cadrul BEC, pentru funcțiile aprobate de Conferința Națională a Sindicatului.

VII.3 În exercitarea mandatului și a atribuțiilor proprii, Președintele sindicatului emite decizii contrasemnate de secretarul general.

VIII . Vicepreședinții

VIII.1 Vicepreședinții sindicatului asigură reprezentarea zonală în conducerea executivă și alături de președinte și secretarul general, coordonează activitatea organizației. Vicepreședinții sunt în număr de 3 (trei).

VIII.2 Vicepreședinții au următoarele atribuțiuni:
1) alături de președinte elaborează totalitatea actelor necesare bunei funcționări a organizației;
2) coordonează activitatea sindicală în zona de responsabilitate;
3) informează lunar BEC cu problemele sindicale;
4) mențin permanent comunicarea cu președinții/ delegații din cadrul BET și vor prelua problemele sindicale numai după ce președintele biroului teritorial a făcut toate demersurile ce ii stau în responsabilitate pentru rezolvarea situației respective;
5) susțin strategia sindicală și recrutarea membrilor în cadrul SNPOR;
6) asigură comunicarea directă cu membrii de sindicat.

IX. Secretarul General

IX.1 Secretarul General are următoarele atribuții:
1) urmărește respectarea ROF;
2) coordonează și răspunde de activitatea economico – financiară a sindicatului;
3) solicită comisiei de cenzori efectuarea de controale, în afara celor periodice, atunci când sesizează anumite deficiențe ce se cer a fi clarificate;
4) organizează ținerea evidenței dezbaterilor în ședințe, a rezoluțiilor, hotărârilor și deciziilor luate și consemnarea lor în procese verbale;
5) coordonează activitatea comisiilor constituite pe probleme specifice;
6) coordonează activitatea personalului de specialitate și administrativ din aparatul de lucru al sindicatului și răspunde de buna funcționare a serviciilor administrativ, juridic și comunicare;
7) asigură actualizarea evidenței membrilor;
8) se asigură de existența unei bune informări a membrilor cu privire la activitatea organizației;
9) ține evidența corespondenței, a lucrărilor și solicitărilor, acordă numere de înregistrare / expediere, verifică finalizarea lucrărilor cu termen.

X. Patrimoniul SNPOR – MAI

X.1 Patrimoniul este indivizibil si se constituie din următoarele resurse:
1) cotizația membrilor de sindicat în conformitate cu prevederile statutare;
2) activități economice, donații, sponsorizări;
3) dobanzile rezultate din plasarea sumelor în condițiile legii;
4) alte surse legale de venit.

X.2 Conferința Națională decide asupra constituirii de societăți comerciale în beneficiul, la propunerea BEC sau a BET.

X.3 Bugetul SNPOR – MAI se împarte în capitole de cheltuieli:
1) drepturi salariale și de natură salarială;
2) diurne și indemnizații;
3) chirii, taxe, comisioane bancare;
4) cheltuieli cu întreținerea, combustibili auto, energie electrică și termică, telefoane, achizitionare mobilier și altele;
5) cheltuiele pentru programe și proiecte europene;
6) cheltuieli pentru dotarea birourilor cu elemente de rechizita / birotică;
7) alte cheltuieli.

X.4 Programul si politica financiară a SNPOR – MAI, intră în competența Biroului Executiv Central, iar cheltuielile se efectuează numai în urma prevederilor bugetului de venituri si cheltuieli ce se aproba în sedinta Biroului Executiv Central al SNPOR – MAI.

X.5 Birourile Teritoriale  ale  SNPOR – MAI, vor beneficia de cota parte ce le revine, conform procentelor stabilite în statutul SNPOR – MAI, pe baza fiselor de evidență contabilă, ce vor conține valoarea cotizațiilor aferente Biroului Teritorial.

X.6 Exercitiul economico – financiar începe la data de 1 ianuarie și se termină la 31 decembrie, cu excepția primului an de activitate, când acestea înepe la data înființării la Registrul Comertului.

X.7 Controlul financiar asupra gestiunii patrimoniului si cheltuielilor curente SNPOR – MAI, va fi exercitat de comisia de cenzori ce va avea în componentă  minim un expert contabil din afara organizației sindicale.

X.8 Toti membrii din conducerea organizației sindicale SNPOR – MAI, au dreptul la cerere, să solicite si să primească orice date referitoare la gestionarea patrimoniului organizației.

X.9 Toate elemente ce formeaza patrimoniul SNPOR – MAI (proprietăți, fonduri bănești, bunuri mobile și imobile, alte elemente), atât la nivel central cât și teritorial, sunt proprietatea SNPOR – MAI.

XI. Recompense și sancțiuni aplicabile membrilor SNPOR – MAI

XI.1  Recompense:
1) pentru rezultate și merite deosebite în activitatea sindicală, membrilor li se pot acorda diplome, sume bănești sau alte beneficii;
2) propunerea de recompensare apartine Birourilor Teritoriale dar numai în urma supunerii la vot în cadrul Adunarii Generale. Recompensarea propriuzisă fiind atributul Conferintei Naționale sau a Congresului, dupa caz.

XI.2 Sancțiuni:
XI.2.1 Membrii de sindicat pot fi sancționati pentru:
1) nerespectarea Statutului, ROF-ului și a celorlalte reglementări ale SNPOR – MAI;
2) abuzul de autoritate;
3) dezinformarea referitor la activitățile sindicale și denigrarea imaginii organizației SNPOR – MAI;
4) prezentarea de rapoarte, scrisori, cereri, și sesizări individuale neconforme cu realitatea sau petiții de grup mincinoase;
5) lipsa de respect manifestată față de liderii aleși, constând într-un comportament violent sau indecent;
6) neîndeplinirea sarcinilor încredințate pe linie sindicală.
XI.2.2 Membrilor le sunt aplicabile următoarele sancțiuni:
1) avertismentul se aplică pentru abateri ce nu afectează esențial activitatea sindicală și se aprobă de BexC în ședință ordinară la propunerea Adunarii Generale;
2) suspendarea are ca efect anularea pe această perioadă a drepturilor ce decurg prin statut și din celălalte reglementări ale sindicatului și se supune votului in ședința BexC la propunerea președintelui sau a Adunării Generale Teritoriale sau Conferinței Naționale;
3) excluderea din sindicat este decisă de BexC la propunerea Președintelui sau a Adunării Generale Teritoriale, Conferinței Naționale sau Congres, în cazul unor abateri care afectează grav activitatea sindicală sau existența unor acte de violență fizică sau verbală ce pun în pericol integritatea fizică a liderilor sau alterează demnitatea umană.
XI.2.3 Procedura de aplicare a sancțiunilor:
1) pentru fiecare abatere sesizată de către organele de conducere sau execuție la nivelul fiecarui BET se va forma o comisie de disciplină formată din prședintele biroului teritorial, 2 vicepreședinti din cadrul BexC, 2-3 membrii de sindicat ai biroului teritorial, care va avea ca scop analizarea sesizării și a faptei incriminatorii coroborat cu efectuarea verificărilor ce se impun pentru dovedirea faptei (probe, declaratii, etc.);
2) in urma constatărilor se va face propunerea în vederea aplicării sancțiunii ce se cuvine aferent faptei, urmând ca sancțiunea efectiv să fie aplicată după supunerea la vot a deciziei de sancționare în cadru BexC sau a Conferinței Naționale sau Congres după caz;
3) hotărârea de sancționare va fi comunicată membrului sindical, direct prin comunicare verbală, cât și prin comunicare scrisă.

XII. Dispoziții finale

XII.1 Prezentul Regulament de Organizare și Funcționare a SNPOR – MAI, produce aceleasi efecte juridice ca si Statutul Sindicatului.

XII.2 Prezentul Regulament de Organizare și Funcționare a fost conceput în conformitate cu prevederile statutului SNPOR – MAI.

XII.3 Prezentul Regulament a fost adoptat la data 10.08.2016 în cadrul ședinței Biroului Executiv Central al SNPOR – MAI și intră în vigoare începând cu aceași dată.

Click AICI pentru a downloada Regulamentul de Ordine si Functionare al SNPOR